Top 5 CA Final Toppers Merit List Marks and Photos- MCCJPR

AIR-3 Saksham Jain

AIR-21 Harshit Kejriwal 

AIR-32 Bakul Gupta 

AIR-34 Jatin Sethi

AIR-37 Kapil Sharma