Home

Continuous 1st Rank

Nitesh Maheshwari

CPT Dec 2014, AIR 8th

Divyank Jain

IPCC May 2014, AIR 13th

Ankit Mehta

CA FINAL Nov 2014, AIR 8th

Shivam Dad

CS-EXECUTIVE Dec 2014, AIR 1st

Kartikeya Gupta

IPCC May 2013, AIR 11th

Abhishek Ligga

CPT June 2012, AIR 3rd

Astha Mongia

IPCC Nov 2011, AIR 2nd

Sonu Rajawat

CS-FOUNDATION June 2013, AIR 10th

Siddharth Jain

CS-EXECUTIVE June 2012, AIR 9th

Himani Jain

CS-EXECUTIVE Dec 2012, AIR 3rd

Nidhi Jain

CS-FOUNDATION June 2012, AIR 3rd

Deeksha Janiani

CS-FOUNDATION Dec 2012, AIR 14th

Shashank Bhatiya

CS-FOUNDATION Dec 2011, AIR 20th

Mansi Sodhani

CS-FOUNDATION June 2011, AIR 9th

Student Speaks

Some people dream of success while others wake up and work hard at it

Head Office:

A-2,Friends Colony,
Near Avadhpuri Ram Mandir,
Lalkothi, Jaipur (Raj.)
- 0141 - 3122277
- + 91 9929325016

Vaishali Nagar:

Riddhi Siddhi Tower, Near Vaishali
Tower-2, Nursery Circle, Vaishali Nagar,
Jaipur (Raj.)
- 0141 - 3122266
- + 91 9929325519

Shastri Nagar:

B-18, Subhash Nagar Shopping
Center, Opp. T B Hospital,
Shastri Nagar, Jaipur (Raj.)
- 0141 - 3139966
- + 91 9680444953