Home

Continuous 1st Rank

Nidhi Kabra

CA FINALMAY 2015, AIR 31st

Rahul Jain

CA FINALNOV 2015, AIR 10th

Nitesh Maheshwari

CPT Dec 2014, AIR 8th

Divyank Jain

IPCC May 2014, AIR 13th

Ankit Mehta

CA FINAL Nov 2014, AIR 8th

Shivam Dad

CS-EXECUTIVE Dec 2014, AIR 1st

Kartikeya Gupta

IPCC May 2013, AIR 11th

Abhishek Ligga

CPT June 2012, AIR 3rd

Astha Mongia

IPCC Nov 2011, AIR 2nd

Sonu Rajawat

CS-FOUNDATION June 2013, AIR 10th

Siddharth Jain

CS-EXECUTIVE June 2012, AIR 9th

Himani Jain

CS-EXECUTIVE Dec 2012, AIR 3rd

Nidhi Jain

CS-FOUNDATION June 2012, AIR 3rd

Deeksha Janiani

CS-FOUNDATION Dec 2012, AIR 14th

Shashank Bhatiya

CS-FOUNDATION Dec 2011, AIR 20th

Mansi Sodhani

CS-FOUNDATION June 2011, AIR 9th

Gitika Bhatia

CPT June 2008, AIR 1st

Downloads

MCC Books

Student Speaks

Some people dream of success while others wake up and work hard at it

Head Office:

Mittal Tower
12 Rishi Colony, Near Gandhi Nagar
Railway Station Gate No.2, Tonk Road, Jaipur
- 0141 - 2708228
- + 91 9929325016, 9314055518

Vaishali Nagar:

Riddhi Siddhi Tower, Near Vaishali
Tower-2, Nursery Circle, Vaishali Nagar,
Jaipur (Raj.)
- 0141 - 4034008
- + 91 9929325519

Shastri Nagar:

B-18, Subhash Nagar Shopping
Center, Opp. T B Hospital,
Shastri Nagar, Jaipur (Raj.)
- 0141 - 4021726
- + 91 9680444953